Zajęcia

Edukacja uczniów z  niepełnosprawnością sprzężoną opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na podstawie odrębnych przepisów. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z indywidualnym programem edukacyjnym, zachowując korelację treści nauczania i wychowania. Czas zajęć i przerw dostosowują do możliwości i potrzeb uczniów. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie…

„Dajmy razem szansę”

Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” jest organem prowadzącym „Kolorową Szkołę” Niepubliczną Szkołę Podstawową w Ostrołęce, „Kolorowe przedszkole” i Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Placówki mieszczą się w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 34/36. Do szkół i przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, Zespół Retta, autyzm, Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce). Uczniowie uczestniczą w bardzo dobrze…

Świetlica

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach szkolnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Świetlica zapewnia uczniom zajęcia uwzględniające ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe.  Są to zajęcia rozwijające zainteresowania, przygotowujące uczniów do samodzielnego życia w środowisku na miarę ich możliwości. Realizujemy te cele poprzez integrację ze środowiskiem, kształtowanie umiejętności samoobsługi i…

Skip to content